Deklaracja dostępności

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Deklaracja dostępności

Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku

 

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Niniejsze oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku - www.piwelk.pl.

Data publikacji strony internetowej: 31.12.2017

Data ostatniej aktualizacji strony internetowej: 01.12.2020 r.

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych, z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej:

Treści niedostępne

Mogą zdarzyć się sytuacje, że pomimo starań redaktorów serwisu, pewne dokumenty opublikowane na stronie są niedostępne, ponieważ:

  • pochodzą z różnych źródeł,
  • opublikowane zostały przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej,
  • opublikowane zostały w oparciu o zasady przyjęte w innej instytucji,
  • posiadają strukturę, w którą nie ma możliwości ingerencji

Wyłączenia

  • mapy są wyłączone z obowiązku zapewniania dostępności.

Aplikacje mobilne

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku nie posiada aplikacji mobilnych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 14.12.2020 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

W przypadku problemów z dostępnością strony prosimy o kontakt z p. Dorotą Kosak, adres            e-mail: piwelk@piwelk.pl. Kontaktować się można również telefonicznie, dzwoniąc na numer telefonu (087) 610 23 17 w godzinach pracy urzędu.

W ten sposób można również składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz żądania zapewnienia dostępności.

Każdy ma prawo wystąpić z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej  strony internetowej lub jej elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu np. przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej, wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji w formie alternatywnej oraz sposób kontaktu.

Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku zrealizuje żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, niezwłocznie poinformuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, Inspektorat zaproponuje alternatywny sposób dostępu do informacji.

W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, wnoszący żądanie może złożyć skargę na takie działanie.

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Do budynku Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku prowadzi jedno wejście główne od ul. Suwalskiej 46. Na ścianie frontowej budynku, po prawej stronie od wejścia jest tablica z nazwą instytucji. Dostęp do terenu PIW Ełk jest możliwy w godzinach pracy urzędu, teren ogrodzony i zamykany po godzinach pracy urzędu. Wejście na teren posesji przez furtkę wejściową lub wejście/wjazd przez bramę wjazdową. Teren posesji wyłożony jest kostką brukową. Parking ogólnie dostępny (brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych).

Drzwi wejściowe nie otwierają się automatycznie, otwierają się na zewnątrz. Sekretariat znajduje się na parterze, na wprost wejścia. Budynek 2-piętrowy. Brak windy, pochylni oraz platform. Toalety są nieprzystosowane dla osób z niepełnosprawnościami. Do przejazdu osób na wózkach dostępny jest tylko korytarz i pomieszczenia na parterze.

W inspektoracie nie ma wyznaczonej osoby do tłumaczenia języka migowego.

Do budynku i wszystkich jego pomieszczeń można wejść z psem asystującym i psem przewodnikiem.

W budynku nie ma pętli indukcyjnych oraz oznaczeń w alfabecie Braille’a, ani oznaczeń
kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Kontakt z urzędem

Kontakt z Powiatowym Inspektoratem Weterynarii w Ełku możliwy jest w szczególności poprzez:

  1. Korzystanie z poczty elektronicznej - e-mail: piwelk@piwelk.pl
  2. Poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: /piwwelku/Skrytka ESP
  3. Listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku ul. Suwalska 46,            19-300 Ełk

 

 

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Ełk
Data utworzenia:2020-12-14
Data publikacji:2020-12-14
Osoba sporządzająca dokument:Dorota Kosak
Osoba wprowadzająca dokument:Dorota Kosak
Liczba odwiedzin:1382