Jesteś tutaj: Start / Zadania i kompetencje

Zadania i kompetencje

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Powiatowy Lekarz Weterynarii jest organem administracji rządowej, kieruje działalnością Powiatowej Inspekcji Weterynaryjnej wchodzącej w skład niezespolonej administracji rządowej. Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii określa ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 112 poz. 744 z późn. zm.)

Do kompetencji Powiatowego Lekarza Weterynarii należy w szczególności:

1) zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, w tym chorób odzwierzęcych,
2) badań kontrolnych zakażeń zwierząt,
3) monitorowania chorób odzwierzęcych i odzwierzęcych czynników
chorobotwórczych oraz związanej z nimi oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe u zwierząt, w produktach pochodzenia zwierzęcego
i paszach,
4) badań zwierząt rzeźnych oraz produktów pochodzenia zwierzęcego,
5) przeprowadzania kontroli weterynaryjnej w handlu i wywozie zwierząt oraz
produktów w rozumieniu przepisów o kontroli weterynaryjnej w handlu,
6) sprawowania nadzoru nad:
a) bezpieczeństwem produktów pochodzenia zwierzęcego, w tym nad
wymaganiami weterynaryjnymi przy ich produkcji, umieszczaniu
na rynku oraz sprzedaży bezpośredniej,
b) wprowadzaniem na rynek zwierząt i ubocznych produktów pochodzenia
zwierzęcego,
c) wytwarzaniem, obrotem i stosowaniem pasz, dodatków stosowanych
w żywieniu zwierząt, organizmów genetycznie zmodyfikowanych
przeznaczonych do użytku paszowego i pasz genetycznie
zmodyfikowanych oraz nad transgranicznym przemieszczaniem
organizmów genetycznie zmodyfikowanych przeznaczonych do użytku
paszowego,
d) zdrowiem zwierząt przeznaczonych do rozrodu oraz jakością zdrowotną
materiału biologicznego, jaj wylęgowych drobiu i produktów
akwakultury,
e) stosowaniem pasz leczniczych,
f) przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt,
g) przestrzeganiem zasad identyfikacji i rejestracji zwierząt oraz
przemieszczaniem zwierząt,
h) przestrzeganiem wymagań weterynaryjnych w gospodarstwach
utrzymujących zwierzęta gospodarskie,
i) utrzymaniem, hodowlą, prowadzeniem ewidencji zwierząt
doświadczalnych w jednostkach doświadczalnych, hodowlanych
i u dostawców.
7) prowadzenia monitorowania substancji niedozwolonych, pozostałości
chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych i skażeń
promieniotwórczych u zwierząt, w ich wydzielinach i wydalinach,
w tkankach lub narządach u zwierząt, w produktach pochodzenia
zwierzęcego, w wodzie przeznaczonej do pojenia zwierząt oraz paszach,
8) prowadzenia wymiany informacji w ramach weterynaryjnych systemów
wymiany informacji,
9) przyjmowania informacji o niebezpiecznych produktach żywnościowych oraz
paszach od organów Państwowej Inspekcji Ochrony Roślin i Nasiennictwa,
Inspekcji Jakości Handlowej Artykułów Rolno – Spożywczych, w zakresie
kompetencji tych inspekcji, oraz od organów Inspekcji Handlowej
o niebezpiecznych produktach żywnościowych pochodzenia zwierzęcego
oraz ocena ryzyka i stopnia zagrożenia spowodowanego niebezpiecznym
produktem żywnościowym lub paszą, a następnie przekazywanie tych
informacji do kierującego siecią systemu RASFF, o którym mowa w art. 85
ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia
(tekst jednolity Dz. U. 2010 Nr 136 poz. 914 z późn. zm.),
10) innych zadań nałożonych przepisami prawa.


Zadania Powiatowego Lekarza Weterynarii jako organu Inspekcji
Weterynaryjnej, poza pracownikami Inspektoratu, wykonują także lekarze
weterynarii wyznaczeni do wykonywania określonych czynności i osoby
niebędące lekarzami weterynarii, wyznaczone do wykonywania czynności
o charakterze pomocniczym.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW
Data utworzenia:2017-12-31
Data publikacji:2017-12-31
Osoba sporządzająca dokument:Administrator
Osoba wprowadzająca dokument:Administrator
Liczba odwiedzin:8760