Ogłoszenie o naborze z dn. 15.11.2022

 • Drukuj zawartość bieżącej strony
 • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF
15 listopada 2022

Ogłoszenie

o potrzebie dokonania wyznaczeń lekarzy weterynarii do wykonywania czynności urzędowych i osób do wykonywania czynności pomocniczych na terenie powiatu ełckiego na 2023 r.

Powiatowy Lekarz Weterynarii w Ełku w związku z art. 16 ust.1 pkt 1-2 oraz art. 16 ust. 1a ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz.U. z 2021 poz.306 z późn.zm.) ogłasza nabór kandydatów niebędących pracownikami Inspekcji do wykonywania czynności urzędowych w ramach umowy zlecenia

Rodzaj, zakres i miejsce wykonywania czynności:

 

 1. Szczepień ochronnych lub badań rozpoznawczych – 5 osób
 2. Sprawowania nadzoru nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami oraz wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt - 6 osób
 3. Badania zwierząt umieszczanych na rynku, przeznaczonych do wywozu oraz wystawiania świadectw zdrowia - 6 osób
 4. Sprawowanie nadzoru nad ubojem zwierząt gospodarskich kopytnych, drobiu, zajęczaków i zwierząt dzikich utrzymywanych w warunkach fermowych, o których mowa w ust. 1.2-1.4 i 1.6 załącznika I do rozporządzenia (WE) nr 853/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. ( w tym badania na użytek własny) w:

Animex FOODS Sp. z o.o. O/Ełk, teren powiatu ełckiego  (35 osób)

 1. Pobieranie próbek do badań w:

Animex Foods Sp. z o.o. O/Ełk, Wild Sp. z o.o. w Ełku, teren powiatu ełckiego (18 osób)

 1. Badanie laboratoryjne mięsa na obecność włośni w:

 Animex Foods Sp. z o.o. O/Ełk, Wild Sp. z o.o. w Ełku, teren powiatu ełckiego (20 osób)

 1. Sprawowanie nadzoru nad rozbiorem, przetwórstwem lub przechowywaniem mięsa i wystawianie wymaganych świadectw zdrowia w:

 Animex Foods Sp. z o.o. O/Ełk  (3 osoby)

Magazyn Centralny ul. Produkcyjna 3 w Ełku (4 osoby)

 1. Badanie mięsa zwierząt łownych w:

 Wild Sp. z o.o. w Ełku (2 osoby)

 1. Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt – (2 osoby)
 2. Czynności pomocnicze przy badaniu zwierząt rzeźnych i mięsa w:

 Animex Foods  Sp. z o.o. O/Ełk (4 osoby)

Wymagania konieczne do wykonywania czynności o których mowa w pkt od 1 do 9:

- wykształcenie wyższe weterynaryjne,

- posiadanie kwalifikacji, o których mowa w ust. 1 pkt 1 lit. d-f, lit. j tiret pierwsze i lit. l oraz pkt 2 lit. a i b, są określone w przepisach wydanych na podstawie art. 18 ust. 7 lit. j rozporządzenia 2017/625.

Wymagania konieczne do wykonywania czynności o których mowa w pkt 10:

- wykształcenie średnie weterynaryjne,

- posiadanie kwalifikacji zgodnie z rozporządzeniem  MRiRW z dnia 27 lipca 2022 r.w sprawie zakresu czynności  o charakterze pomocniczym wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób (Dz. U. 2022.1662 z dnia 2022.08.08).

Wymagane dokumenty i oświadczenia.

1.zgłoszenie wstępnej gotowości do podjęcia czynności z wyznaczenia, o których mowa w art. 16 ustawy o Inspekcji Weterynaryjnej wraz z załącznikami oraz:

- dyplom lekarza weterynarii,

- prawo wykonywania zawodu lekarza,

- dokumenty potwierdzające kwalifikacje określone w przepisach UE oraz prawie krajowym,

- dyplom specjalisty z danej dziedziny,

 1. oświadczenie zleceniobiorcy
 2. oświadczenie ULW
 3. oświadczenie kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt.

Kopie dokumentów powinny być potwierdzone za zgodność z oryginałem.

W przypadku lekarzy weterynarii niebędących pracownikami Inspekcji, świadczących usługi weterynaryjne w ramach zakładu leczniczego dla zwierząt, wyznaczenie lekarza weterynarii następuje po uzyskaniu zgody kierownika zakładu leczniczego dla zwierząt, w ramach którego lekarz ten świadczy usługi weterynaryjne.

Wzory wymaganych dokumentów do pobrania: dok. 1, dok. 2, dok. 3, dok.4

Z obowiązku złożenia dokumentów wymienionych w pkt. 1 zwolnione są osoby, które składały określone dokumenty do PIW w Ełku w latach ubiegłych.

Osoby zainteresowane powinny złożyć w/w dokumentację w  terminie do 29.11.2022 r.

 1. w sekretariacie Powiatowego Inspektoratu Weterynarii w Ełku, ul. Suwalska 46 w godz. 7:00 – 15:00

 z zachowaniem zasad higienicznych i wysokich standardów sanitarnych

 1. drogą mailową na adres: piwelk@elk.piw.gov.pl
 2. listownie na adres: Powiatowy Inspektorat Weterynarii w Ełku, ul. Suwalska 46, 19-300 Ełk
 3. poprzez platformę ePUAP, adres skrytki: piwwelku/SkrytkaESP

Termin realizacji umowy:  01 stycznia 2023r. – 31 grudnia 2023 r.

Rozpatrywanie wniosków odbędzie się komisyjnie w terminie 14 dni od daty zakończenia przyjmowania zgłoszeń. Komisja  po rozpatrzeniu i ocenie wniosków sporządzi listę wyznaczonych kandydatów do wyznaczenia spełniających wymogi określone przepisami prawa oraz upubliczni wyniki postępowania.

Wykonywanie czynności, o których mowa powyżej, następuje po zawarciu przez Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku z osobą wyznaczoną stosownej umowy -zlecenia.

Podstawę wyznaczenia stanowi decyzja administracyjna Powiatowego Lekarza Weterynarii w Ełku określająca rodzaj, miejsce i zakres czynności przekazanych do wykonania. Praca w systemie trzyzmianowym.

Zastrzega się prawo unieważnienia naboru bez podania przyczyn.

 

Ełk, dnia 15.11.2022 r.

Rozwiń Metryka

Podmiot udostępniający informację:PIW Ełk
Data utworzenia:2022-11-15
Data publikacji:2022-11-15
Osoba sporządzająca dokument:Wioleta Hutna
Osoba wprowadzająca dokument:
Liczba odwiedzin:111